Özgün Araştırma

Trakya Bölgesi’nde Serolojik Olarak Doğrulanmış Akdeniz Benekli Ateşi Olguları

  • Figen KULOĞLU
  • Filiz AKATA
  • Özlem TANSEL
  • Şaban GÜRCAN
  • Nermin ŞAKRU
  • Metin OTKUN
  • Murat TUĞRUL

Gönderim Tarihi: 10.05.2004 Kabul Tarihi: 18.08.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):167-170

Bu çalışmada Trakya Bölgesi’nde saptanan ve serolojik olarak doğrulanan 13 Akdeniz Benekli Ateşi olgusunun epidemiyolojik, klinik ve laboratuar özellikleri tanımlanmıştır. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne 2001-2002 yılları Nisan-Eylül ayları arasında yüksek ateş ve makülopapüler döküntüsü olan hastalar başvurmuştur. IFA testi ile on üç hastanın on ikisinde (%92), Weil-Felix Proteus aglütinasyonu ile altısında (%46) tanısal titreler saptanmıştır. Hastaların çoğunluğu (%69) toplam nüfusu bir milyon olan üç şehrin (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) kırsal kesimlerinde yaşayan tarımla uğraşan kişilerdi. On üç hastanın yaş ortalaması (7 erkek, 6 kadın) 60.1±14.1 (ortalama ± standart sapma)’ dır. Bütün hastalarda yüksek ateş ve makülopapüler döküntü vardı. Dokuz hastada (%69) döküntünün avuç içi ve ayak tabanını da tuttuğu saptandı. İki hastada eskar saptandı. Trakya Bölgesi riketsiyozlar gibi kenelerle bulaşan hastalıklar için endemik bir alandır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Benekli Ateşi, Riketsiyoz, Trakya Bölgesi, kene kaynaklı hastalık, Türkiye