Özgün Araştırma

On Dört Bin Yedi Yüz Doksan Yedi Olguda Parazitik Apandisit: Retrospektif Bir Kohort Çalışması

10.4274/tpd.galenos.2021.7296

  • Serdar Gümüş
  • Nilgün Söğütçü

Gönderim Tarihi: 31.12.2020 Kabul Tarihi: 08.02.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):113-116 PMID: 34103287

Amaç:

Bu çalışmada, Enterobius vermicularis’in apandektomi spesmenlerinde görülme sıklığını bulmayı ve E. vermicularis enfeksiyonu saptanan yetişkin ve çocuk olguların histopatolojik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

1 Ocak 2010 ile 1 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan apendektomiler geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular 18 yaş altı (çocuk) ve 18 ve üstü (yetişkin) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik ve histopatolojik özellikleri incelendi.

Bulgular:

Apendektomi yapılan 14,797 hastanın 6,130’u çocuk, 8,667’si yetişkindi. Toplam 268 hastada E. vermicularis tespit edildi ve bunların %64,2’si çocuk; %35,8’i yetişkindi. Çocukların apendektomi spesmenlerinde E. vermicularis saptanma sıklığı yetişkinlere göre daha yüksekti (sırasıyla: %2,85, %1,1) (p<0,001). Histopatolojik olarak akut apandisit, 268 olgunun %31,7’sinde (n=85) tanımlandı ve E. vermicularis’nin yetişkinlerde daha yüksek oranda akut apandisite neden olduğu saptandı (p<0,001).

Sonuç:

Apendektomi spesmenlerinde E. vermicularis sıklığı çocuklarda daha yüksektir. Buna karşın E. vermicularis erişkinlerde daha sık akut apandisite neden olur.

Anahtar Kelimeler: Apendektomi, Enterobius vermicularis, parazit

Tam Metin (İngilizce)