Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması

10.5152/tpd.2015.3961

  • Mehmet Burak Selek
  • Bayhan Bektöre
  • Orhan Baylan
  • Mustafa Özyurt

Gönderim Tarihi: 14.05.2015 Kabul Tarihi: 31.07.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):200-204

Amaç:

Toksoplazmosis, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam eden zoonotik bir hastalıktır. Çalışmamızda, toksoplazmosis şüpheli hastalarda ve gebelerde Toxoplasma gondii (T.gondii) seropozitifliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Üçüncü basamak eğitim hastanemizde 2012-2014 yılları arasındaki üç yıllık dönemde toksoplazmosis şüpheli hastalar (n=1296) ile takip için başvuran gebelerden (n=1737) alınan kan örneklerinde kemilüminesan mikropartikül immünolojik test (CMIA) yöntemiyle anti-T. gondii IgG ve IgM seropozitiflikleri ve ayrıca her iki testte birlikte pozitiflik saptanan hastalarda IgG avidite indeksi araştırılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda, 1296 toksoplazmosis şüpheli hastanın %37’sinde (n=479) yalnız anti-T. gondii IgG pozitifliği saptanırken, %1,9’unda (n=25) ise anti-T. gondii IgG ve IgM birlikte pozitif bulunmuştur. Gebelerde (n=1737) ise izole anti-T. gondii IgG seropozitifliği %24,2 (n=421), anti-T. gondii IgM ve IgG seropozitifliği ise %0,7 (n=13) olarak saptanmıştır. Hiçbir hastada veya gebede izole IgM pozitifliği saptanmamıştır. Anti-T. gondii IgG ve IgM birlikte pozitif olan 13 gebeye ve 25 toksoplazmosis şüpheli hastaya avidite testi uygulanmış ve her iki gruptan da sadece birer kişide düşük avidite saptanmıştır

Sonuç:

Riskli grupların ve özellikle konjenital toksoplazmosis riski nedeniyle gebelerin bu hastalıktan korunmalarında gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla, toplum sağlığı açısından oldukça önemli problemlere neden olan toksoplazmosis için ulusal düzeyde geniş katılımlı ve sistematik seroprevalans çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 200-4)

Anahtar Kelimeler: Toksoplazmosis, Toxoplasma gondii, seroprevalans, avidite