Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Nedeniyle Opere Edilmiş 91 Olguda Klinik, Morfolojik ve Serolojik İrdelemeler

  • Özlem MİMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Nasuhi Engin AYDIN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 18.05.2010 Kabul Tarihi: 01.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):179-183

Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un metasestod formunun neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Ocak 2002 – Aralık 2005 tarihleri arasında KE ön tanısı ile opere edilip materyalleri Patoloji AD’da incelenmiş ve kesin tanıları konmuş 91 KE olgusu yaş, cinsiyet, semptomları ve süresi, kistlerin lokalizasyon ve büyüklükleri ile pre‐operatif serolojik testlerine göre irdelenmiştir. Olguların 37’si (%41) erkek 54’ü (%59) kadındı. Yaşları 4 ile 80 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 36,24 ± 20,35 idi. Olguların 67’sinde (%73,63) kist karaciğer ve akciğerde lokalizeydi. Diğer lokalizasyonlar 91 olgunun 24’ünü (%26,37) oluşturmaktaydı. 50 olguda (%55) serolojik test (IHA) sonuçları değerlendirildi. 46 hastada (%92) pozitif olduğu anlaşıldı. Buna göre negatif çıkan 4 olgunun (%8) seroloji sonucu, olguların patoloji raporlarına göre kesin KE olgusu olması nedeni ile “yalancı negatif” olarak kabul edildi. İntraabdominal yerleşimin diğer tutulumlara göre daha fazla çoklu organ tutulumu gösterdiği ve daha büyük kist oluşumuna yol açtığı saptandı. Semptom süresi uzamasıyla kist büyüklüğünün istatistiksel olarak anlamlı ancak zayıf doğrusal ilişki gösterdiği bulundu (p<0,05; r²=0,09). IHA titrasyonu ile kistlerin klinik özellikleri arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, kist, semptom