Özgün Araştırma

Leishmania RNA Virüs 2 (LRV2) Saptanmasında cDNA Sentezindeki Bir Modifikasyon ile Hassasiyetin Artırılması

10.4274/tpd.galenos.2022.30074

  • Muhammed Nalçacı
  • Mehmet Karakuş
  • Yusuf Özbel
  • Ahmet Özbilgin
  • Seray Töz

Gönderim Tarihi: 07.12.2021 Kabul Tarihi: 10.03.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):86-90 PMID: 35604183

Amaç:

Leishmania RNA virüsü, ilk olarak yeni dünya Leishmania türlerinde tespit edilmiştir. Son çalışmalar, Türkiye’deki L. major, L. tropica izolatları dahil olmak üzere, eski dünya Leishmania türlerinde de Leishmania RNA virüsü 2’nin (LRV2) varlığını göstermiştir. Bu çalışmada LRV2’nin tespiti için cDNA hazırlama protokolünün denatürasyon aşamasında yapılan bir modifikasyon ile qPCR’nin duyarlılığının artırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmada, LRV2+ 3 L. major, 2 L. tropica ve kontrol olarak L. major (MHOM/SU/73/5- ASKH) suşları kullanılmıştır. Total RNA izolasyonu 108, 105 ve 103 sayılarına ulaşan Leishmania promastigotları kullanılmıştır. cDNA sentezinden önce numuneler, kit prosedüründen farklı olarak 95 °C’de 2 dakika denatüre edilmiştir. qPCR, SYBR Green Master karışımında seyreltilmiş 0,5 mM primerler (LRV F-HR/LRV R-HR) kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular:

Klasik kit prosedüründen farklı olarak 95 °C’de ön denatürasyon adımının eklenmesi, duyarlılığın arttığını gösteren daha düşük Ct değerleri ortaya çıkarmıştır. Farklı parazit dilüsyonları ile de benzer sonuçlar gözlenmiştir.

Sonuç:

Özellikle hastalardan elde edilen klinik örneklerde muhtemelen daha az sayıda parazit bulunması nedeniyle, LRV’nin saptanabilmesi amacıyla duyarlılığın artırılması önemlidir. Virüsün varlığı ve yükü, klinik bulgular ile parazitin patojenliği arasındaki ilişkiyi anlamaya yardımcı olabilecek ve bu da tedavi aşamasında değişikliklere yol açabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Leishmania, Leishmania RNA virus 2, LRV2, cDNA, qPCR

Tam Metin (İngilizce)