Özgün Araştırma

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nın 2014-2019 Yılları Arası Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/tpd.galenos.2022.84429

  • Neşe İnal
  • Tuğçe Ünalan Altıntop
  • Sibel Ergüven
  • Yakut Akyön Yılmaz

Gönderim Tarihi: 12.04.2021 Kabul Tarihi: 21.01.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):114-118 PMID: 35604188

Amaç:

Paraziter enfeksiyonlar, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Epidemiyolojik veriler, paraziter hastalıklara karşı etkili önlemlerin alınmasında önemli rol oynamaktadır.

Yöntemler:

Çalışmamızda 2014-2019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı’na gönderilen klinik örnekler (dışkı, kan, kemik iliği ve doku örnekleri vb.) retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Parazitlerin pozitiflik oranları; Blastocystis sp. (%71,6), Dientamoeba fragilis (%13,3), Giardia lamblia (%4,7), Echinococcus spp. (%1,9), Enterobius vermicularis (%1,8) ve Taenia spp. (%0,3) şeklinde tespit edilmiştir. Hastaların dördünde Leishmania spp., iki hastada Plasmodium falciparum ve dört hastada Plasmodium spp. saptanmıştır. Çalışmamızda Trichrome boyama ile incelenen E. histolytica/E. dispar kistleri ve/veya trofozoitleri altı yıl içinde tespit edilmemiştir.

Sonuç:

Bu veriler doğrultusunda ve ülkemizin farklı bölgelerinden elde edilen sonuçlar ışığında paraziter enfeksiyonların teşhisi, tedavisi ve önleyici tedbirlerin uygulanması için gerekli stratejilerin doğru yönlendirilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis sp., Dientamoeba fragilis, parazitoloji

Tam Metin (İngilizce)