Özgün Araştırma

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3741

  • Selma Korkmaz
  • Orhan Özgöztaşı
  • Nuriye Kayıran

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):13-16

Amaç:

Kutanöz Leishmaniasis (KL) Leishmania türü protozoon parazitlerin oluşturduğu atrofik skarlarla iyileşen bir hastalık tablosudur. Son yıllarda Gaziantep’de Suriye iç savaşı sonrasında KL olgularında dramatik bir artış gözlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis tanı ve tedavi birimine başvuran KL tanılı hastaların epidemiyolojik özelliklerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

1.4.2013 ve 1.4.2014 yılları arasında Gaziantep’de Leishmaniasis tanı ve tedavi merkezine başvuran 635 KL hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, lezyonun yerleştiği bölge, lezyon sayısı, lezyonun süresi ve lezyonun ortaya çıktığı ay değerleri kaydedilerek uygun istatistiksel analiz ile değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların 67 (%10,6)’si Türkiye, 568 (%89,4)’i Suriye uyrukluydu. Hastaların 299 (%47,1)’u kadın, 336 (%52,9)’sı erkekti. Vakaların büyük kısmı 5-9 (n=140, %22) ve 10-19 (n=168, %26,5) yaşlar arasında olup tüm vakaların %66’sını 20 yaş altındaki bireyler oluşturmaktaydı. Vakaların aylara göre dağılımına bakıldığında en az vaka temmuz (n=14, %2,2) ve ağustos (n=13, %2,0) aylarında gözlenirken, en fazla vaka ocak (n=122, %19,2) ve şubat (n=106, %16,7) aylarında görüldü.

Sonuç:

Kutanöz Leishmaniasis her yaş ve cinsiyetteki bireyleri etkilemekte olup düzenli sağlık taramaları ve bu konuda topluma gerekli eğitimin verilmesi önem arz etmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 13-6)

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, epidemiyoloji, Gaziantep, şark çıbanı