Özgün Araştırma

Dermanyssus gallinae İnfestasyonunun Horozların Bazı Hematolojik Değerleri ve Canlı Ağırlıkları Üzerine Etkisi

  • Tufan KEÇECİ
  • Erol HANDEMİR
  • Gülşen ORHAN

Gönderim Tarihi: 02.06.2004 Kabul Tarihi: 28.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):192-196

Bu çalışmada, doğal olarak oluşan Dermanyssus gallinae infastasyonunun horozların bazı hematolojik parametrelerinde ve canlı ağırlıklarında bir değişiklik oluşturup oluşturmayacağı araştırıldı. Ayrıca, incelenen parametreler baz alınarak 30 gün boyunca, karbamatlı propoxur ve sentetik pretroidli fenvaleratın enfekte horozları tedavi edici etkisi incelendi. Bu amaçla, araştırmanın 1. (tedavi başlangıcı), 15. ve 30. günlerinde, 6’sı enfekte ve 6’sı sağlıklı (kontrol) olmak üzere toplam 12 horozdan kan örnekleri alındı. Tedavi başlangıcında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, enfekte horozların alyuvar sayılarında, hemoglobin miktarlarında ve hematokrit değerlerinde önemli bir azalma, trombosit sayılarında ise önemli bir artış vardı. Ayrıca, enfekte hayvanların heterofil sayılarının daha yüksek, lenfosit sayılarının ise daha düşük düzeyde olduğu belirlendi. Buna bağlı olarak da heterofil/lenfosit oranının enfekte horozlarda artmış olduğu gözlendi. Çalışmanın 15. ve/veya 30. günlerinde ise, uygulanan tedavi ile enfekte horozların değişen parametre değerlerinin tamamen düzeltildiği ve kontrol değerine yaklaştığı bulundu. Diğer yandan, enfekte hayvanların canlı ağırlıkları tedavi başlangıcında sağlıklı olanlarınkinden daha az olmasına rağmen, araştırmanın 30. gününde her iki grubun canlı ağırlıkları arasında önemli bir farklılık yoktu. Bu sonuçlar, Dermanyssus gallinae enfeksiyonunun horozlarda sağlığın fizyolojik göstergelerinden olan hematolojik parametreleri ve canlı ağırlığı önemli ölçüde etkilediğini ve uygulanan tedavinin değişen parametre değerlerinin düzeltilmesinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dermanyssus gallinae, hematolojik parametreler, vücut ağırlığı, horoz