Olgu Sunumu

Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Strongyloides stercoralis: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2013.31

  • Keramettin Yanık
  • Adil Karadağ
  • Hakan Odabaşı
  • Nevzat Ünal
  • Levent Altıntop
  • Murat Hökelek

Gönderim Tarihi: 24.02.2013 Kabul Tarihi: 14.04.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):143-146

Strongyloidosis, farklı birkaç Strongyloides türünün neden olduğu nematod kaynaklı bir hastalıktır. Bu olgu çeşitli şikayetler ve klinik bulgularla gelen immun süprese hastalarda Strongyloidosis’e dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Yirmibeş yıldır Ankilozan Spondilit tanısıyla izlenen ve uzun süre kortikosteroid kullanmış olan 55 yaşında erkek hasta, son beş yıldır infliximab tedavisi almaktaydı. On gündür devam eden sağ ayakta şişlik, sol omuzda tutukluk, bel ağrısı şikayetleri ile başvuran hastanın tetkiklerinde anemi varlığı dikkati çekmiştir. Endoskopik duedonum biopsi örneğinin patolojik incelemesinde S. stercoralis larvası görüldüğü rapor edilmiştir. Periferik yaymasında %68,4 nötrofil, %17 lenfosit, %7,5 monosit ve %6,7 (normal %2-6,2) eozinofil görülmüştür. IgE düzeyi 285IU/mL (normal 5-120IU/mL) yüksek tespit edilmiştir. Üç kez alınan dışkının nativ-lugol ve formaldehit eter çöktürme yöntemi ile incelenmesinde yoğun olarak S. stercoralis larvası saptanmıştır. Ancak iki kür 7 gün süre ile 400mg/gün dozunda albendazole tedavisi önerisi ile dışkıda S. stercoralis larvası tespit edilmemiştir. Tedaviye yanıtın ilk kürde görülmemesi ve ikinci kürde iyileşmenin sağlanması dikkat çekici özelliklerdir. Klinisyenlerin, çeşitli yakınmalarla başvuran, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların, tanı ve tedavisinde hiperenfeksiyon olasılığını göz önünde bulundurmalarının, bu nematod’un ciddi ölümcül olabilecek sonuçlarını önlemede etkili olacağı düşüncesindeyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 143-6)

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, ankilozan spondilit, immunsupresyon