Özgün Araştırma

2012-2014 Yılları Arasındaki Üç Yıllık Dönemde Hastanemiz Parazitoloji Laboratuvarına Kabul Edilen Dışkı Örneklerinde Saptanan Parazitlerin Dağılımı

10.5152/tpd.2016.4533

  • Mehmet Burak Selek
  • Bayhan Bektöre
  • Ergenekon Karagöz
  • Orhan Baylan
  • Mustafa Özyurt

Gönderim Tarihi: 02.10.2015 Kabul Tarihi: 23.06.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):137-140

Amaç:

Paraziter hastalıklar dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanı için birçok test olmasına karşın bu testlerin duyarlılık ve özgüllüklerinin yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte en yaygın olarak kullanılan tanı yöntemi mikroskopik incelemedir. Çalışmamızda, 2012-2014 yılları arasında üç yıllık dönemde hastanemiz parazitoloji laboratuvarına kabul edilen dışkı örneklerinde saptanan parazitlerin yıllara, yaş ve cinsiyet gibi verilere göre dağılımının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya laboratuarımıza gönderilen 6757 hastaya ait dışkı örneği dahil edilmiştir. Tüm örnekler makroskobik incelemenin ardından fizyolojik salin ve lügol ile ıslak preparatlar hazırlanarak X100 ve X400 büyütmede ışık mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular:

Örneklerin %3,7’sinde (252) parazit varlığı saptanırken, %96,3’ünde (6505) parazit gözlenmemiştir. Çalışmamıza görülen bağırsak parazitlerinin dağılımı sırasıyla Blastocystis hominis (%63,5), G. intestinalis (%26,2), Taenia sp. (%4,8), Enterobius vermicularis (%2,4), Entamoeba histolytica/dispar (%1,6), Hymenolepis nana (%1,6) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç:

Barsak parazitlerinin toplum sağlığı üzerine etkileri göz önüne alındığında halen ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olduğu değerlendirilmiş olup bireylerin eğitimi, etkin tanı, tedavi ve koruyucu önlemlerin hayata geçirilmesi ile paraziter hastalıkların toplumdaki sıklığının azalacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, mikroskobik inceleme, paraziter hastalıklar