Özgün Araştırma

Zabol-İran’da Kesilen Sığırlarda Sarcocystis Türlerinin Yol Açtığı Enfeksiyonlar Üzerine Histopatolojik İnceleme

10.4274/tpd.galenos.2019.6480

  • Ehsan Faghiri
  • Aida Davari
  • Reza Nabavi

Gönderim Tarihi: 02.07.2019 Kabul Tarihi: 26.08.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(4):182-186 PMID: 31865653

Amaç:

Sarkosistozis, dünya çapında yaygın bir dağılıma sahip ve çok çeşitli konakları olan önemli bir zoonotik protozoal hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; Zabol-İran’da kesilen sığırlarda Sarkosistis spp. enfeksiyonunun yoğunluğunu belirlemek ve sarkosistis kistik lezyonlarının histopatolojik özellikleri göstermektir.

Yöntemler:

Nisan-Eylül 2018 tarihleri arasında kesilen 100 sığırın özofagus, kalp, diyafram, dil ve çiğneme kaslarından 500 doku örneği hazırlanmıştır. Tüm numuneler %10 nötr tamponlu formalin ile sabitlenmiştir ve tüm numunelere rutin doku işleme protokolü uygulanmıştır.

Bulgular:

Mikroskobik sonuçlar, örneklerin %92,2’sinde S. cruzi’nin ince duvarlı kistleri, %14’ünde kalın duvarlı Sarkosistis (S. hirsuta ve S. hominis) olduğunu, ancak makrokistin sadece bir sığırda görüldüğünü göstermiştir. İnce duvarlı kistlerin pozitiflik oranı kalp için %58,8, çiğneme kasları için %13,9, dil için %10,2, özofagus için %9,3 ve diyafram için %7,8 idi. S. hominis ve S. hirsuta’yı temsil edecek şekilde kalın duvarlı kistlerin pozitiflik oranı özofagus için %32,8, dil için %28,6, kalp için %22,9, çiğneme kasları için %15,7 ve diyafram için %0 idi. En çok enfekte olan doku kalp ve en az enfekte olan doku diyaframdı. İnce duvarlı kistler (S. cruzi) çoğunlukla kalpte bulundu ve diyaframda en az bulundu. Ancak, özofagusta kalın duvarlı kistler (S. hirsuta ve S. hominis) tespit edildi. Diyafram kasında kalın duvarlı kist bulunmadı.

Sonuç:

Zabol mezbahasında kesilen sığırlarda sarkosistosisin yüksek pozitiflik oranı, Sistan bölgesinin bu önemli paraziter hastalıkla ağır çevresel kontaminasyonunu ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sığır, sarkosistosis, ince duvarlı kist, kalın duvarlı kist

Tam Metin (İngilizce)