Özgün Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2005-2013 Yılları Arasında Gönderilen Kan Örneklerinde Kistik Ekinokokkozis Seropozitifliği: Retrospektif Değerlendirme

10.5152/tpd.2015.3995

  • Zeynep Taş Cengiz
  • Hasan Yılmaz
  • Yunus Emre Beyhan
  • Mehmet Çetin Kotan
  • Ufuk Çobanoğlu
  • Abdurrahman Ekici
  • Nuriz Ödemiş

Gönderim Tarihi: 12.11.2014 Kabul Tarihi: 06.07.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):209-211

Amaç:

Bu çalışma, kistik ekinokokkozisin (KE) Türkiye’deki yayılışına ait verilere katkıda bulunmak ve Van yöresinde bu parazitoz sorununu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır

Yöntemler:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinin çeşitli polikliniklerinden KE şüphesi ile 01.09.2005-01.09.2013 tarihleri arasında Parazitoloji Laboratuvarına gönderilen toplam 2642 hastaya ait (1214’ü erkek, 1428’i kadın; 506’sı 0-13, 2136’sı 14 ve üzeri yaş grubu) kan örneği ELISA (R-Biopharm, Almanya; IgG) yöntemi kullanılarak KE yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Kan örnekleri incelenen bu hastaların 801’i (%30,3) bu parazitoz yönünden pozitif bulunmuştur. Çalışmada erkeklerin %31,9’unda, kadınların %29’unda; 0-13 yaş grubunun %33,4’ünde, 14 ve üzeri yaş grubunun %29,6’sında seropozitiflik saptanmıştır. Seropozitif bulunan hastaların opere edilmesi sonucu elde edilen kistlerin uniloküler kist olduğu patolojik olarak teyit edilmiştir.

Sonuç:

Sonuç olarak KE’in Van yöresinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği görülmüş ve bu hastalıkla mücadele kapsamında geniş çaplı korunma ve kontrol programları uygulanması gerektiği anlaşılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 209-11)

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, seroprevalans, Van, Türkiye