Özgün Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Demodex sp.’nin Prevalansı

10.5152/tpd.2014.3407

  • Zeynep Taş Cengiz
  • Hasan Yılmaz
  • Hatice Uce Özkol
  • Abdurrahman Ekici
  • Nuriz Ödemiş

Gönderim Tarihi: 23.11.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):9-11

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dermatoloji Polikliniğinden Parazitoloji Laboratuarına yönlendirilen hastalarda Demodex sp.’nin prevalansını belirlemekti.

Yöntemler:

Çalışma Mayıs 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örnekler 67 hastadan, standart deri yüzey biyopsisi yöntemi kullanılarak alınmıştır.

Bulgular:

Demodex soyundaki akarlar 38 kadın hastanın %47,4’ünde, 29 erkek hastanın %48,3’ünde belirlenmiştir. Bu akarlar 35 ve daha küçük yaşta olan 19 hastanın %15,8’inde ve 36 ve daha büyük yaşta olan 48 hastanın %60,4’ünde saptanmıştır. Toplam 67 hastanın %47,8’i (32 hasta) ise demodicosis yönünden pozitif bulunmuştur. Demodex sp. pozitif bulunan hastaların %53,1’inde eritemato telenjiektatik rosasea, %21,9’unda papülo-püstüler tip rosasea, %18,8’inde papüller, %3,1'inde eritemli püstüller ve %3,1’inde eritemli skuamöz plaklar olduğu belirlenmiştir. Demodex sp. pozitifliği ile yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p=0,001) bulunmuştur.

Sonuç:

Dermatologların eritem, telenjiektazi, papül ve püstül gibi deri belirtileri olan hastalarda Demodex soyuna bağlı akarları da dikkate almaları ve bu parazitlere yönelik uygun tedaviyi uygulamaları gerektiği sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 9-11)

Anahtar Kelimeler: Demodex sp., yayılış, Van