Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasisli Hastalarda Western Blot Yöntemi ile Anti-Leishmania Antikorlarının Değerlendirilmesi

  • Nilüfer DAYANGAÇ
  • Sema ERTUĞ
  • Metin KORKMAZ
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Yusuf ÖZBEL

Gönderim Tarihi: 02.03.2004 Kabul Tarihi: 21.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):69-72

Çalışmamızda, immunodominant antijenlere karşı oluşan özgül antikorların saptanması esasına dayanan, diğer testlerle kıyaslandığında Türkiye’deki Kala-Azar hastalarının tanısında ve takibinde yararlı olabilecek western blot (WB) yöntemi uygulanmıştır. Kala-Azar şüphesi olan 37 hasta serumu, çapraz reaksiyonlar açısından değerlendirmek üzere 9 şark çıbanlı hasta serumu, beş sıtma ve beş toxoplasmosisli hasta serumu olmak üzere toplam 56 hasta serumu WB, ELISA ve IFA yöntemleri ile çalışılmıştır. WB yönteminde, iki farklı L. infantum suşu antijen olarak kullanılmış ve serumlar 1/100 sulandırımda çalışılmıştır. Her üç yöntemle de Kala-Azar şüpheli 30 hastanın serumlarında anti-Leishmania antikorları saptanmıştır ve moleküler ağırlığı 14 kDa ile 94 kDa arasında değişen çok sayıda bant olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan antijenlerle özgüllüğün %100 olduğu, ancak duyarlılığın %15 (14 kDa antijen için)ile %100 (94 kDa antijen için) arasında değiştiği görülmüştür. Bantların yoğunluğu ve sayısı ile IFAT ve ELISA’da elde edilen antikor titreleri ile doğrudan bir ilişki saptanmamıştır. Bununla birlikte, her üç testin de duyarlılığı arasında bir korelasyon olduğu görülmüştür. Sonuçta, WB yönteminin Kala-Azar hastalarının tanı ve takibinde kullanılabilecek bir test olduğu görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, Kala-Azar, tanı, western blot