Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerindeki Köpeklerde Oksidatif Durum ve Lipid Profili

10.5152/tpd.2017.5398

  • Mehmet Gültekin
  • Serdar Paşa
  • Kerem Ural
  • Canberk Balıkçı
  • Gamze Sevri Ekren Aşıcı
  • Gamze Gültekin

Gönderim Tarihi: 18.05.2017 Kabul Tarihi: 25.08.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):183-187

Amaç:

Bu çalışmada Visseral Leishmaniasis’in (VL) farklı evrelerindeki köpeklerde oksidatif durum ve lipid profilinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada VL’li 32, klinik, hematolojik ve biyokimyasal bulgulara göre sağlıklı 14 olmak üzere toplam 46 köpek kullanılmıştır. VL’li köpekler Leishvet grubunun sınıflamasına göre evre I (n=9), evre II (n=11), evre III (n=6), evre IV (n=6) olarak dört gruba ayrılmış ve sağlıklı kontrol grubu (n=14) ile karşılaştırılmıştır. Hayvanlarda serum lipid profili değerlendirmesi adına yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), kolesterol ve trigliserit, oksidatif durum analizi için ise toplam antioksidan kapasite (TAK), toplam oksidan seviye (TOS), paraoksonaz-1 (PON-1) değerleri incelenmiştir.

Bulgular:

VL’li köpeklerde, hastalığın tüm evrelerinde, sağlıklı gruptaki köpeklere kıyasla TOS değeri ve LDL konsantrasyonunda artış, PON-1 aktivitesi ve HDL konsantrasyonunda ise azalma belirlenmiştir (p<0,05). Gruplar arasında TAK değeri, kolesterol ve trigliserit konsantrasyonu açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Sonuç:

VL’li köpeklerde oksidatif stres ve lipid profilinde bazı değişiklikler gözlenmiştir. Hastalığın farklı evrelerindeki köpekler arasında ise önemli bir farklılık saptanamamıştır. VL’nin tüm evrelerindeki köpeklerde TOS değeri, PON-1 aktivitesi, HDL ve LDL konsantrasyonlarında belirlenen değişikliklerin hastalığın tanısında ve tedavinin planlamasında dikkate alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köpek, visseral leishmaniasis, oksidatif durum, lipid profili