Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasis Olgularında İmmunglobulin İzotip ve IgG Subtiplerinin Dağılımı

  • Sinem AKÇALI
  • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
  • Tamer ŞANLIDAĞ
  • Emin LİMONCU
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Yusuf ÖZBEL

Gönderim Tarihi: 16.01.2004 Kabul Tarihi: 07.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):73-76

Visseral leishmaniasis erken tanısının zor olması, sağaltımda sıklıkla ilaç direnci ve relapslarla karşılaşılması nedeniyle, günümüzde halen sorun olmaya devam eden fatal, tropikal bir hastalıktır. Bu çalışmada visseral leishmaniasis tanısı almış 29 hastada ve klinik bulguları uygun ancak farklı bir tanı alan 30 kontrol hastasında immünglobulin izotip düzeyleri (IgG, IgM, IgA ve IgE) ve IgG subtiplerinin (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) dağılımları araştırılmıştır. Visseral leishmaniasisli grupta IgG düzeyleri ve subtiplerde de IgG1 düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, visseral leishmaniasis hastalarında, spesifik immunglobulin izotip ve subtip düzeylerinin takip edilmesinin, infeksiyonun progresyonu ya da rezolusyonu açısından klinisyene yol gösterebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniasis, immungobulinler, IgG subtipleri