Özgün Araştırma

Van’ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı

  • Nahit DURSUN
  • Zeynep TAŞ CENGİZ

Gönderim Tarihi: 04.12.2009 Kabul Tarihi: 10.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):45-49

Bu çalışma, Van’ın Erciş ilçesinde Pediculus capitis’in yayılışını araştırmak amacıyla 2007 Yılı Mayıs−Haziran aylarında gerçekleştirildi. Çalışma, Osmangazi İlköğretim Okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören ve yaşları 12–15 arasında değişen öğrenciler üzerinde yürütüldü. Toplam 622 öğrencinin (196 kız ve 426 erkek) başta ense ve başın arkası olmak üzere, saçları bitin erişkin, nimf ve yumurtaları yönünden incelendi ve şüpheli kişilerden örnekler alındı. Bütün öğrencilere anket formu dağıtıldı. Öğrencilerden alınan örnekler, incelenmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına getirildi. Kız öğrencilerin %23’ünde, erkek öğrencilerin %3,3’ünde olmak üzere, bütün öğrencinin %9,5’inde parazitin yumurtalarına rastlandı. P. capitis’e rastlama sıklığı ile cinsiyet, öğrenci annelerinin öğrenim durumu (bazı gruplarda), banyo yapma sıklığı (p<0.01), baba mesleği (bazı gruplarda; p<0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Yapılan değerlendirme sonucu, bitlenme ile yöredeki sosyoekonomik durum, hijyen kuralları, ailelerin ve okul ortamında dersliklerin kalabalıklılığının ilişkili olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, prevalans, Erciş, Van