Özgün Araştırma

Van ilinde sıtma: Epidemiyolojik bir çalışma

  • Yaşar GÖZ
  • Muhammet Güzel KURTOĞLU
  • Mehmet GÜRSOY
  • Abdülalim AYDIN

Gönderim Tarihi: 27.07.2004 Kabul Tarihi: 28.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):175-177

Bu çalışmada Van İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş birimince 1998-2002 yılları arasında saptanan sıtma olguları retrospectif olarak incelenmiştir. Beş yıllık periyot içerisinde 53403 kan örneği incelenmiş ve 110 (%58,5)’u erkek, 78 (%41,5)’i kadın olmak üzere toplam 188 (%0,35) kişide sıtma olgusu saptanmıştır. Pozitif olguların %78.1’ini dış kaynaklı olgular oluşturmaktadır ve olguların tamamının etkeni Plasmodium vivax’tır.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium vivax, Van