Özgün Araştırma

Vajinal Akıntılı Olgularda Trichomonas vaginalis Araştırılması

  • Hatice ERTABAKLAR
  • Sema ERTUĞ
  • Samet KAFKAS
  • Ali Rıza ODABAŞI
  • Eylem KARATAŞ

Gönderim Tarihi: 04.05.2004 Kabul Tarihi: 03.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):181-184

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) cinsel yolla bulaşan ürogenital sistemde infeksiyona yol açan bir protozoondur. Dünyada her yıl 5 milyon kişinin parazit ile infekte olduğu ve 170 milyon kişinin risk altında olduğu bildirilmektedir. Trichomoniosis genellikle asemptomatik olmakla birlikte, kadınlarda vajinit erkeklerde üretrite neden olmaktadır. Çalışmada 2003 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Aydın Doğumevi’ne Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine vajinal akıntı şikayeti ile başvuran 220 olguda direkt mikroskobik bakı ve kültür (trypticase-yeast extract-maltose, TYM) yöntemleri ile T.vaginalis araştırılmıştır. Direkt mikroskobik bakı ile olguların 12 (%5,45)’sinde kültür yöntemi ile 16 (%7,27)’sında T.vaginalis saptanmıştır. Trichomoniosis tanısında en duyarlı yöntemin kültür olduğu bildirilmekle beraber ülkemizde trichomoniosis tanısı genellikle direkt bakı ile yapılmakta ve kültür yöntemi ise ancak belirli merkezlerde uygulanmaktadır. Çalışmamızda kültür yönteminin direkt bakıdan daha duyarlı olduğu belirlenmiş olup rutin tanıda kültür yönteminin kullanılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, kültür, vajinal akıntı, Aydın