Özgün Araştırma

Uludağ Üniversitesi Hastanesi ELISA Laboratuvarına 2002-2008 Yılları Arasında Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2014.3350

  • Oktay Alver
  • Güher Göral
  • İlker Ercan

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):141-146

Amaç:

Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ELISA laboratuvarına 72 aylık (Mart 2002 - Aralık 2008 tarihleri arasında) dönemde başvuran toksoplasmoz şüpheli hastalarda anti- Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorlarının dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Örnekler VIDAS (BioMérieux, France) IgG-avidite testi ve Fluorescent Enzyme-Linked Assay (ELFA) tekniği ile çalışılmıştır.

Bulgular:

Kadınlarda anti-T. gondii IgG ve IgM prevalansının (sırasıyla %29,2 ve %2,02) erkeklerdekinden (sırasıyla %21,2 ve %1,7) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğurgan dönemdeki kadınlarda anti-T. gondii IgG seroprevalansının %30,7 olduğu ve oranların %35,8 ile %27,4 arasında değiştiği izlenmiştir. IgG avidite testi çalışılmış doğurgan dönemdeki 166 kadının %81,9’unda yüksek, %10,2’sinde şüpheli sınırlar içinde, %7,9’unda düşük avidite değerlerine sahip olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

Çalışma verileri ilimizin tamamını yansıtmamasına rağmen özellikle doğurgan dönemdeki seronegatif kadınlar, gebe kadınlar ve immünkompromize hastalar gibi risk gruplarında toksoplazmozun gözardı edilmemesi gerektiği düşünülmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 141-6)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, ELISA, IgG- avidite