Özgün Araştırma

Türkiyenin Kuzey Batı Bölümünde Toxocara canis İnfeksiyonu Seroepidemiyolojisi

  • Nihal DOĞAN
  • Ener Çağrı DİNLEYİCİ
  • Özcan BOR
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Yusuf ÖZBEL

Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):288-291

Bu çalışmada Türkiye’nin kuzey-batısında hem kentsel hem de kırsal alanda, Toxocara canis infeksiyonu seroepidemiyolojisinin ELISA yöntemi ile çalışılması planlanmıştır. Bu amaçla; kırsal bölgede yaşayan 430 çocukta ve kentte yaşayan 141 çocukta Toxocara canis seroprevalansı değerlendirilmiştir. Tüm çalışma grubunun Toxocara canis seropozitifliği %12,95 olarak saptanmıştır. Kırsal alanda yaşayan çocuklarda anti-Toxocara antikorları 430 çocuktan 73’ünde (%16,97) pozitif olarak saptanırken, kentte yaşayan çocuklardan yalnızca birinde (%0,71) seropozitiflik saptanmıştır (p<0.001). Kırsal alanda anti-Toxocara antikorları, evinde kopek besleyen çocuklarda, beslemeyenlere gore anlamlı derecede yüksek olarak saptanmıştır (53’e 20 çocuk; p<0.01). Seropozitiflik oranı için yaş ve cinsiyete gore farklılık saptanmadı (p>0.05). Bu bilgiler ışığında, ülkemizde Toxocara seroprevalansı diğer ülkelere gore düşük olmakla birlikte, çocukluk çağında uygulanacak halk sağlığı eğitim programlarının Toxocara enfeksiyonundan korunmada etkili olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxocara canis, toxocariasis, Türkiye, çocuk