Özgün Araştırma

Türkiye'den Visseral Leishmaniasisli 13 Çocuk Vaka: Tedavi Deneyimi

  • Ebru ARIK YILMAZ
  • Gönül TANIR
  • Nilden TUYGUN
  • Aysegul TAYLAN ÖZKAN

Gönderim Tarihi: 07.10.2009 Kabul Tarihi: 20.11.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):259-262

Visseral leishmaniasis (VL), Phlebotomus’larla taşınan Leishmania protozoonunun neden olduğu hayatı tehdit eden sistemik bir enfeksiyonudur. Leishmania’lar Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak görülürler. Türkiye’deki VL’den Leishmania infantum sorumludur. Daha önce Ocak 2000-Aralık 2003 tarihleri arasında VL tanısı almış 19 olgu yayınlamıştık. Bu çalışmada Aralık 2003-Ocak 2008 tarihleri arasında hastanemize kabul edilen 13 visseral leishmaniasisli olgu retrospektif olarak incelendi. Hastaların başlıca fizik muayene bulguları ateş, splenomegali ve hepatomegali iken başlıca laboratuar bulguları anemi, artmış eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein idi. Tüm hastalara kemik iliği aspirasyonu yapıldı ve 9 tanesinde (%69,2) Leishmania amastigotları görüldü. Tüm hastaların immun floresan antikor testi ile Leishmania antikorları pozitifti. Tüm hastalar başlangıçta meglumin antimonat ile tedavi edildi. Tedaviye cevap vermeyen 2 hasta Amfoterisin B ile tedavi edildi. Meglumin antimonatın yan etkisinden dolayı 1 hasta da liposomal amfoterisin B ile tedavi edildi. Hastaların hepsinde kür sağlandı. Türkiye’deki çocukluk çağı visseral leishmaniasis tedavisinde meglumin antimonat hala ilk seçenek gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniasis, çocuk, Türkiye