Özgün Araştırma

Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesinde Blastocystis hominis Enfeksiyonunun Karakteristiği

  • Olcay ÖZÇAKIR
  • Semra GÜRESER
  • Sibel ERGÜVEN
  • Yakut AKYÖN YILMAZ
  • Rezzan TOPALOĞLU
  • Gülşen HASÇELİK

Gönderim Tarihi: 20.11.2006 Kabul Tarihi: 05.07.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):277-282

Blastocystis (B.) hominis enfeksiyonunun karakteristiğini belirlemek amacıyla 770 kişinin dışkı örneği hem basit hem de konsantrasyon yöntemiyle, hem lugol hem de trikrom boyası ile boyanarak Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nda incelenmiştir. 770 örnek arasından 94 (%12,2) tanesinde B. hominis saptanmıştır. Çalışma grubunda en sık rastlanan parazit B. hominis olmuştur. En sık Dientamoeba fragilis ile birlikte saptanmıştır. Gruplar arasında, B. hominis’in insidansı alerjik hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. İmmunsüpresif hastalar arasında B. hominis solid tümörü olan hastalarda belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Dışkılarında sadece B. hominis saptanan 48 kişide en sık semptom karın ağrısı olarak saptanmıştır. Trikrom boyası ile birlikte konsantrasyon tekniği, basit yaymanın lugol ile boyanmasına göre daha duyarlı bulunmuştur. Solid tümörlü hastalarda B. hominis enfeksiyonunu ve B. hominis ve D. fragilis birlikteliğinin anlaşılması için daha fazla sayıda hasta ile araştırmalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Solid tümörler, Trikrom boyası