Özgün Araştırma

Türkiye’de Bir Bölge Hastanesine Başvuran Yerli ve Mülteci Hastalarda Görülen Bağırsak Parazitlerinin Karşılaştırılması

10.4274/tpd.galenos.2022.72691

  • Filiz Demirel
  • Bedia Dinç

Gönderim Tarihi: 08.09.2021 Kabul Tarihi: 14.01.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):184-188 PMID: 36094118

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bir bölge hastanesine başvuran yerli ve mülteci hastalarda saptanmış olan intestinal parazitlerin dağılımını değerlendirmektir.

Yöntem:

Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında hastanemize başvuran toplam 17911 hasta intestinal parazitler yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların dışkı örnekleri direkt mikroskobik inceleme ve formalin eter konsantrasyon yöntemi sonrası mikroskobik inceleme ile intestinal parazit varlığı açısından, selofan bant örnekleri ise Enterobius vermicularis varlığı açısından incelenmiştir. Elde edilen veriler inceleme yöntemi ve hasta gruplarına göre karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

E. vermicularis prevalansı mülteci çocuklarda yerli hastalara kıyasla iki kat daha fazla bulunmuştur. Bu hastalarda en fazla görülen semptom karın ağrısıdır. İntestinal parazit saptanma oranları konsantrasyon yöntemi sonrası mikroskobik inceleme ile anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. İntestinal parazit saptanan hastalarda gastrointestinal semptomların yanı sıra en sık kutanöz şikayetler ve protein enerji malnutrisyonu/büyüme gelişme geriliği görülmüştür.

Sonuç:

Çalışmamızda Blastocystis sp. prevalansı mülteci hastalarda normal popülasyona oranla daha yüksek bulunmuştur. İntestinal paraziter enfeksiyonlar gastrointestinal şikayetleri olan hastaların yanı sıra özellikle kutanöz semptomları olan kişilerde ve büyüme gelişme geriliği olan çocuklarda uygun inceleme yöntemleri kullanılarak araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Parazit, göçmen, Blastocystis, Dientamoeba fragilis

Tam Metin (İngilizce)