Özgün Araştırma

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na 2009-2013 Yılları Arasında Başvuran Kistik Ekinokokkozis Şüpheli Hastaların Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3646

  • Yunus Emre Beyhan
  • Cahit Babür
  • Mesut Mungan
  • Ayşegül Taylan Özkan

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):17-21

Amaç:

Echinococcus granulosus’un larva formunun neden olduğu kistik ekinokokkozis (KE) ülkemizde yaygın görülen önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmada Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarları’na gönderilen KE şüpheli hasta serum örneklerinde, anti-E. granulosus antikorlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2013 tarihleri arasında farklı hastanelerden laboratuvarımıza gönderilen 2921 hastaya ait serum örnekleri Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), İndirek Hemaglutinasyon Testi (IHA) ve Western Blot (WB) yöntemlerinden en az biriyle değerlendirilmiştir

Bulgular:

İncelenen 2921 örneğinin 439’u (%15,03) en az bir yöntemle seropozitif olarak tespit edilmiştir. Cinsiyete göre sonuçlar incelendiğinde, 1177 erkeğin 153’ü (%13), 1744 kadının ise 286’sı (%16,4) pozitif bulunmuştur. Sonuçların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla pozitiflik oranının %25 ile 2009 yılında olduğu ve giderek azalma eğiliminde olduğu görülmüştür. ELISA ve IHA sonuçları arasında %91,4; WB ile diğer test sonuçları arasında da %89,7 oranında uyum olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:

KE Ankara ve çevresinde giderek azalsa da hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Hastalığın yaygınlığının azaltılması için gerekli korunma ve kontrol önlemlerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca hastalığın teşhisinde iki testin (ELISA/IHA) birlikte çalışılması ve pozitifliklerin WB ile doğrulanması ile daha güvenilir sonuçlar elde edilebilecektir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 17-21)

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, seroloji, Ankara