Özgün Araştırma

Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikroskobi ve Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması

10.5152/tpd.2011.01

  • Hatice Ertabaklar
  • Ayşe Caner
  • Mert Döşkaya
  • Leylant Ova Demirtaş
  • Seray Özensoy Töz
  • Sema Ertuğ
  • Yüksel Gürüz

Gönderim Tarihi: 12.02.2010 Kabul Tarihi: 04.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):1-5

Amaç:

Trichomoniasis tanısında sıklıkla direkt mikroskobi (DM), kültür, boyama yöntemleri kullanılmaktadır. Son yıllarda değişik primerlerin kullanıldığı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemleri denenmekte ve henüz araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Yöntemler:

Bu çalışmada Aydın Doğum ve Çocuk Hastanesi Kadın Doğum polikliniğine başvuran 102 olgudan jinekolojik muayene esnasında alınan vajinal örneklerde DM, kültür ve Tv-E650 gen bölgesine özgü primerlerin kullanıldığı PZR yöntemleri ile T. vaginalis araştırılmıştır. Ayrıca daha önce vajinit tanısı alan olgulardan izole edilen 20 adet T. vaginalis kültüründen hazırlanan örneklere PZR yöntemi uygulanmıştır.

Bulgular:

Elde edilen sonuçlara göre 102 örnekte DM ile %2.94, TYM besiyeri ile %4.90 ve PZR yöntemi ile %4.90 oranında T. vaginalis saptanmıştır. Bu üç yöntemden bir veya daha fazlası ile olguların %5.88’inde pozitiflik saptanmıştır. Daha önce elde edilen 20 adet suş PZR ile pozitif olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Altın standart kabul edilen kültür yöntemine göre DM’nin duyarlılığı %60, özgüllüğü ise %100 olarak hesaplanmıştır. PZR’nun duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %80 ve %97.95 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde trichomoniasis tanısında PZR yöntemi ilk kez denenmiş olup yöntemin rutin tanıda kullanılabilir olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichomoniasis PZR, kültür, tanı, direkt mikroskobi