Özgün Araştırma

Trichomonas vaginalis’in Tanısında Sitolojik ve Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması

  • Ülkü KARAMAN
  • Neşe KARADAĞ
  • Metin ATAMBAY
  • Neval Berrin ARSERİM KAYA
  • Nilgün Ülfet DALDAL

Gönderim Tarihi: 08.05.2008 Kabul Tarihi: 20.06.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):309-312

İnsanlarda ürogenital sistem enfeksiyonlarına neden olan Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) semptomatik ve asemptomatik seyreder. T. vaginalis’in tanısı, kadınlarda vagen arka forniksinden alınan örnegin; direkt mikroskobi, Giemsa boyama ve kültür yöntemleri ile incelenmesi sonucu konulur. Ayrıca serolojik yöntemlerden de yararlanılır. Sitolojik tanıda ise serviks ağzından alınan semear, Papanicolaou (PAPS) boyası ile incelenir. Sunulan çalışma sitolojik ve parazitolojik tanıda kullanılan yöntemlerin etkinliğinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine altı yıllık bir zaman sürecinde gelen 506 kadın hastanın vagen arka forniksinden alınan örnekler parazitoloji laboratuvarında, serviks ağzından alınan örnekler ise sitoloji laboratuvarında incelenmiştir. Parazitoloji laboratuvarına gelen örneklerin%4,6’sında T. vaginalis bulunmuş fakat sitolojiye gelen örneklerin ancak %0,9’unda bu parazite rastlanılmıştır. Yapılan istatistiki değerlendirmede anlamlı bir fark (P<0.05) bulunmuştur. Sonuç olarak T. vaginalis’in tanısında parazitolojik yöntemlerin sitolojik yöntemlere oranla daha hassas olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, Parazitolojik tanı, Sitolojik tanı