Özgün Araştırma

Trakya’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı

  • Meltem ULUTAŞ ESATGİL
  • Erkut TÜZER

Gönderim Tarihi: 02.04.2005 Kabul Tarihi: 12.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):41-45

Bu çalışmada Trakya’da 12 mezbahada kesilen 640 sığır ve 742 koyun hidatik kist yönünden incelenmiştir. Hidatidosis’in sığırlardaki enfeksiyon oranı %11,6, koyunlardaki enfeksiyon oranı %3,50 idi. Kistler; 127 buzağı/danadan (1 yaşından küçük) %3,15’inde, 513 sığırın (1-10 yaşlarında) %13,6’sında, 720 kuzudan (1 yaşından küçük) %2,64’ünde ve 22 koyunun (1-6 yaşlarında) %31,8’inde bulundu. Enfeksiyon oranı dişi sığırlarda %23,6, erkek sığırlarda %2,95, dişi koyunlarda %4,50 ve erkek koyunlarda %1,82 idi. Enfekte sığırlardan %79,7’sinin akciğerlerinde, %64,9’unun karaciğerinde kist var iken enfekte koyunların %96,2’sinin karaciğerinde, %26,9’unun akciğerinde ve %3,85’inin dalağında kiste rastlandı.Enfekte sığırların %4,05’ininde, enfekte koyunların ise %23,1’inde fertil kistlere rastlandı.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokoz, Hidatik kist, yaygınlık, koyun, sığır, Türkiye