Özgün Araştırma

Theileriosisli Sığırlarda Buparvaquone (Buparvon)’un Terapotik Etkinliği

  • Serdar PAŞA

Gönderim Tarihi: 15.04.2008 Kabul Tarihi: 09.10.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):317-321

Bu çalışmada, Türkiye’de doğrudan ve dolaylı büyük ekonomik kayıplara yol açan Theleria annulata’nın neden olduğu sığır theileriosisinin tedavisinde piyasaya yeni çıkan buparvaquone etken maddeli Buparvon (ALKE, İstanbul)’un etkinliği araştırıldı. Theileriosisin tanısı, Giemsa ile boyanmış kan frotilerinin mikroskobik bakısında eritrositler içersinde etkenin piroplazmik formlarının görülmesi ile konuldu. Theileriosis tanısı konulan sığırlara 2,5 mg/kg tek doz buparvaquone kas içi yolla uygulandı. Theileriosisli sığırların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1., 3., ve 7. günlerde klinik ve laboratuar muayeneleri yapıldı. Sonuç olarak, T. annulata ile doğal enfekte sığırların tedavisinde, 2,5 mg/kg buparvaquone derin kas içi yolla tek doz uygulamasının saha koşullarında etyolojik, klinik ve laboratuar bulguları bakımından etkili olduğu, ancak ilacın etkinliğinin belirlenmesinde daha fazla sayıda doğal olarak enfekte olan ve deneysel olarak belirli suşla, aynı yaş ve aynı ırktan olan hayvanların kullanıldığı, kontrol grubu da bırakılarak yapılacak çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, buparvaquone, sığır