Özgün Araştırma

Theileria annulata ve Theileria buffeli’nin Teşhisinde Multiplex PCR’ın Kullanılması

  • Kürşat ALTAY
  • Mehmet Fatih AYDIN
  • Uğur ULUIŞIK
  • Münir AKTAŞ
  • Nazir DUMANLI

Gönderim Tarihi: 02.07.2007 Kabul Tarihi: 13.08.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):1-3

Türkiye’de sığırlarda Theileria annulata ve T. buffeli türleri bulunmaktadır. Bunlardan T. annulata yüksek morbidite ve mortaliteyle seyreden tropikal theileriosisin etkenidir. T. buffeli ise düşük patojeniteli ya da apatojen tür olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada T. annulata ve T. buffeli’nin eş zamanlı teşhisi amacıyla multiplex PCR metodu uygulandı. PCR ile T. annulata’nın merozoit yüzey antijen (Tams 1), T. buffeli’nin major piroplasm yüzey protein (MPSP) genleri eş zamanlı olarak amplifiye edildi. Multiplex PCR ile bu iki türden sadece biriyle oluşan enfeksiyonların yanı sıra, miks enfeksiyonların da belirlenebileceği ortaya konuldu.

Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, Theileria buffeli, multiplex PCR