Özgün Araştırma

Tedaviye Dirençli Kronik Blefaritli Olgularda Demodex Paraziti Varlığının Araştırılması

10.5152/tpd.2018.5462

  • Cafer Tanrıverdi
  • Göktuğ Demirci
  • Özlem Balcı
  • Mahmut Odabaşı
  • Mustafa Özsütçü

Gönderim Tarihi: 06.08.2017 Kabul Tarihi: 09.03.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):130-133

Amaç:

Demodex akarı, zorunlu bir ektoparazit olup, insanda özellikle kıl folikülleri, kirpik kökleri ve yağ salgı bezlerine yerleşmektedir. Bu çalışmanın amacı tedaviye dirençli kronik blefaritli olgularda Demodex enfestasyonu varlığını araştırmaktır

Yöntemler:

Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran kronik blefarit tanısı alan olgular dahil edildi. Tüm olgular daha önce en az üç kez blefarit tedavisi almış idi. Hastalardan blefaritin yoğun olduğu alanda bulunan kirpiklerinden 3-4 adet örnek alınarak ışık mikroskobu altında incelendi. Işık mikroskobunda 10x ve 40x büyütmede incelenen alanda bir veya daha fazla Demodex parazitinin görülmesi pozitif olarak kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmaya 153 olgu dahil edildi. Olguların 79’u (%51,6) erkek, 74’ü (%48,4) kadın idi. Ortalama yaş 43,1±9,7 olarak bulundu. Işık mikroskopisi ile yapılan inceleme sonucunda 153 kronik blefaritli olgunun 69’unda (%45,1) kirpik foliküllerinde Demodex paraziti varlığı tespit edildi.

Sonuç:

Özellikle tedaviye dirençli kronik blefaritli olgularda Demodex enfestasyonunun mutlaka göz önüne alınması gerektiğini, parazitin tedavi öncesinde rutin olarak aranmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Demodex, ektoparazit, blefarit