Özgün Araştırma

Tanısal İkilem: Hidatik Hastalıklı 11 Olgunun Analizi

10.5152/tpd.2011.41

  • Ufuk Çobanoğlu
  • Fuat Sayır
  • Duygu Mergan

Gönderim Tarihi: 12.02.2011 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):164-168

Amaç:

Hidatik kist hastalığı parazitik bir hastalık olup Echinococcus granulosus’un larval formu tarafından oluşturulmaktadır. Hastalık, tanıda zorluklara neden olan atipik klinik ve radyolojik görünümlere ve komplikasyonlara yol açabilmektedir. Tanısal hatalar tedavide gecikmeye yol açmaktadır. Bu çalışmada atipik klinik görünümü olan hidatik kistli hastalarda hastalığın karakteristik özelliklerinin ve cerrahi sonuçlarının gösterilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

2006-2009 yılları arasında göğüs cerrahisi kliniğinde tanı konulan atipik klinik ve radyolojik görünümlü kist hidatik hastaları cinsiyet, yaş, semptomlar, radyolojik teşhis, uygulanan cerrahi girişimler ve postoperatif komplikasyonlara göre retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Atipik klinik görünümlü 11 hasta tanı sırasında yaşanan hatalar, zorluklar ve tedavi sonuçları açısından analiz edilmiştir.

Bulgular:

Olguların 9’u (%81.82) erkek, 2’si (%18.18) kadın, yaş ortalaması 35.33±17.52 idi. Hidatik kist hastalığında hatalı tanılar; parapnömonik efüzyon ve torasik ampiyem (5 hasta), akciğer kanseri (3 hasta), kongenital kistik adenomatoid malformasyon (1 hasta), akciğer apsesi (2 hasta) idi. Tüm hastalar cerrahi olarak tedavi edildi ve hidatik kist hastalığı patolojik olarak doğrulandı.

Sonuç:

Hidatik kist, atipik klinik görünüme neden olduğunda diğer akciğer hastalıklarını taklit edebilmektedir. Yanlış tanı cerrahi tedavinin gecikmesine neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, hatalı tanı, tedavi