Özgün Araştırma

Taeniasis saginata’lı Hastalarda Serum Lipid Peroksidasyon Seviyesi

  • Eser KILIÇ
  • Süleyman YAZAR
  • Recep SARAYMEN
  • Hatice ÖZBİLGE

Gönderim Tarihi: 20.11.2003 Kabul Tarihi: 20.02.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):91-93

Çalışmamızdaki amaç, Taenia saginata ile enfekte hastalarda serum malondialdehid düzeyindeki değişiklikleri, diğer bir deyişle oksidatif stres hipotezini incelemektir. Bu amaçla, 50 Taenia saginata ile enfekte hastada ve 60 sağlıklı kontrolde serum malondialdehid konsantrasyon aktivitesi araştırılarak sonuçlar yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Cinsiyete bağımlı olarak kontrol ve hasta grubundaki malondialdehid seviyelerinde bir değişiklik gözlenmemiştir. Aynı zamanda kontrol grubu ve hasta grubu arasındaki malondialdehid seviyelerinin kadın ve erkeklerde yaşla bir bağlantısı gözlenmedi. Sonuç olarak Taenia saginata ile enfekte hastalarda malondialdehid seviyelerinde kontrol grubuna göre bir değişiklik gözlenememiştir.

Anahtar Kelimeler: Taenia saginata, Antioksidant, Malondialdehid