Özgün Araştırma

Suriyeli Mülteci ve Türk Yerleşik Gebelerde Toksoplazma Seroprevalansının Karşılaştırılması

10.4274/tpd.galenos.2021.36855

  • Kemal Hansu
  • Halis Özdemir
  • İnci Hansu
  • Gürkan Çıkım
  • Abdullah Tok

Gönderim Tarihi: 27.06.2021 Kabul Tarihi: 23.08.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):247-251

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Suriyeli mülteci ve Türk yerleşik gebe kadınlarda Toxoplasma seroprevalansının karşılaştırılması ve büyük çaplı göçlerin bu hastalığın sıklığı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler:

Ocak 2012-Ocak 2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne gebeliğin ilk trimesterinde rutin kontrol için başvuran 15-45 yaş arası toplam 29.424 gebeye ait veriler retrospektif olarak sistemden taranarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubundaki gebelerin anti-toxoplasma gondii IgM ve IgG değerleri, yerleşik halk ve mülteciler olarak iki gruba ayrılmıştır. Her grup 5-25 yaş, 25-35 yaş ve 35-45 yaş olmak üzere 3 gruba ayrılıp, mülteciler ile yerleşik halkın sonuçları hem genel olarak hem de yaş grupları açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Mültecilerde toksoplazma IgM seropozitifliğinin yerleşik halktan yüksek olduğu görülmüştür (%2,7 vs %1,6; p=<0,05). Benzer şekilde IgG seropozitifliğinin de mülteci grupta daha yüksek prevelansa sahip olduğu gözlenmiştir (%64 vs %41; p=<0,05). Yaş gruplarına göre dağılımda da hem Toxoplasma IgM, hem de Toxoplasma IgG için bu istatiksel farklılığın korunduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:

İlimizde hem yerleşik halkın hem de mültecilerin Toxoplasma seropozitifliğinin küresel ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Mültecilerdeki seropozitiflik oranları rutin tarama programı olan ülkelerden de yüksek görünmektedir. Bu nedenle, özellikle bulunduğumuz bölgede gebelerde rutin toksoplazma taramasının yapılması teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroprevelans, gebelik

Tam Metin (İngilizce)