Özgün Araştırma

Sıtma Şüpheli Hastalarda Hızlı Tanı Kitlerinin Duyarlılığının Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2024.38358

  • Gülnaz Çulha
  • Yusuf Önlen
  • Mehmet Çabalak
  • Tuğba Kaya
  • Burcu Küçükeser

Gönderim Tarihi: 04.10.2023 Kabul Tarihi: 14.02.2024 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):1-7 PMID: 38449360

Amaç:

Sıtma, 2010’dan itibaren Türkiye’de eradike edilmiş ancak importe olgular görülmektedir. Çalışmada, SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan (SD-Pf/Pan) ile SD Bioline Malaria Ag P.f/P.v (SD-Pf/Pv) olmak üzere iki hızlı tanı kiti ile mikroskop inceleme ve gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu (GZ-PZR) yönteminin karşılaştırılarak hızlı tanı testlerinin tanı değerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Tüm katılımcılardan kan örnekleri alındı. Kalın damla yaymaları hazırlandı. Işık mikroskobu altında sıtma pozitif/negatif ayrımı açısından kalın damla yaymaları incelendi. Daha sonra SD-Pf/Pan ve SD-Pf/Pv olmak üzere iki hızlı tanı testi ile çalışıldı. Kan örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapıldı ve GZ-PZR ile tiplendirildi. Veriler SPSS 21 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Altmış altı sıtma şüpheli hastadan 30’unun mikroskop inceleme yöntemi ve GZ-PZR ile pozitif olduğu belirlendi. Yirmi yedi hastada hem SD-Pf/Pan hem de SD-Pf/Pv testlerinde pozitif bant elde edildi. Referans olarak mikroskop inceleme yöntemi baz alındığında SD-Pf/Pan ve SD-Pf/Pv hızlı tanı testleri %90 duyarlılığa, %100 özgüllüğe, %100 pozitif prediktif değerine (PPV) ve %92,86 negatif prediktif değerine (NPV) sahipti. Referans olarak GZ-PZR sonuçlarına göre, P. falciparum tespiti için her iki testin duyarlılığı %95,65, özgüllüğü %100, PPV %100 ve NPV %88,89’du. Ayrıca SD-Pf/Pv’nin P. vivax tespitinde duyarlılığı, özgüllüğü, PPV ve NPV’i %100 iken; SD-Pf/Pan’ın, PAN tespiti için duyarlılığı %77,78, özgüllüğü %61,90, PPV %46,67 ve NPV %86,67 olarak bulundu.

Sonuç:

Sonuç olarak P. falciparum ve P. vivax’ın neden olduğu sıtma enfeksiyonlarının tanısında her iki kitin de yüksek duyarlılık ve özgüllükte olduğu tespit edildi. Tanıda hızlı tanı testleri güvenle kullanılabilir ancak tanının uygun olduğu durumlarda mikroskop inceleme yöntemi ve GZ-PZR yöntemleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, hızlı tanı testi, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, Hatay

Tam Metin (İngilizce)