Özgün Araştırma

Solunum Sistemi ile İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde (Shami Goat-Damascus) Dışkı Yoklaması Sonuçları

  • Mehmet YAMAN
  • Ahmet GÖKÇEN
  • Murat GÜZEL

Gönderim Tarihi: 02.03.2006 Kabul Tarihi: 29.11.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):313-316

Bu araştırma, Hatay ilinde yetiştirilen Şami (Shami Goat - Damascus) keçilerinde enfeksiyona sebep olan helmint türlerini, prevalanslarını ve solunum sistemi ile ilişkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla öksürük, hırıltılı solunum ve mukopurulent burun akıntısı ile karakterize solunum sistemiyle ilgili klinik belirtiler gösteren 130 keçiden alınan dışkı örnekleri, Fulleborn’un doymuş tuzlu su flotasyon, Benedek sedimentasyon ve Baermann-Wetzel metotları ile incelenmiştir. Bu keçilerde helmint invazyonlarının oldukça yaygın olduğu gözlenmiştir. Keçilerin %68,46’sının çeşitli helmint türleri ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca keçilerin %30’unda Eimeria türlerine rastlanmıştır. Keçilerde solunum sistemiyle ilgili hastalık nedenlerinden biri olan akciğer kıl kurtlarına %18,46 oranında rastlanmıştır. Sonuç olarak, solunum sistemiyle ilgili klinik belirtileri bulunan keçilerin akciğer kıl kurtları yönünden de muayenelerinin yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şami keçisi, helmint, akciğer kılkurtları, pnömoni