Özgün Araştırma

Sivas’ta Sığırlarda Babesiosis Seroprevalansı

  • Kadir KALKAN
  • Semra ÖZÇELİK
  • Erdoğan MALATYALI

Gönderim Tarihi: 07.08.2009 Kabul Tarihi: 12.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):11-16

Çalışmada, Sivas bölgesinde sığırlarda babesiosis seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Bölgedeki 25 farklı köyde yetiştirilen 240 sığırdan kan örnekleri Mart‐Haziran 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen bu serumlarda Anti‐ Babesia bigemina ve Anti‐Babesia bovis antikorları Indirekt Flouresan Antikor yöntemiyle (IFA) araştırılmıştır. Ayrıca, kulak veninden alınan kan örneklerinden hazırlanan preparatlar da mikroskop altında incelenmiştir. Bölgedeki 240 sığırdan alınan kan örneklerinin mikroskobik incelemelerinde %5,83 oranında Babesia sp. saptanmıştır. Pozitif çıkan bu sığırlardan alınan serum örneklerinde de Babesia sp. ye karşı antikor pozitifliği belirlenmiştir. İncelenen 240 sığır serumunun 32’sinde (%13,3) B. bovis’e karşı, 120 serumun ise 45’inde (%37,5) B. bigemina’ya karşı antikor pozitifliği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bölgemizde sığırlarda babesiosis yaygın bir infeksiyondur.

Anahtar Kelimeler: Babesia sp., IFAT, sığır