Özgün Araştırma

Sivas Koyun ve Keçilerinde Anaplasma phagocytophilum ve Suşlarının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması; Anaplasma phagocytophilum-like-1’in Yüksek Prevalansı

10.4274/tpd.galenos.2022.47965

  • Ufuk Erol
  • Ömer Faruk Şahin
  • Kürşat Altay

Gönderim Tarihi: 14.06.2022 Kabul Tarihi: 25.08.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):293-300 PMID: 36444404

Amaç:

Bu çalışmada, Sivas ilinde ilk kez moleküler teknikler kullanılarak koyun ve keçilerde Anaplasma phagocytophilum ve ilişkili suşların (A. phagocytophilum-like 1 ve like 2) araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışma materyali olarak Sivas ilinin dört farklı ilçesinde (Sivas şehir merkezi, Kangal, Koyulhisar ve Yıldızeli) 247 hayvana (159 koyun ve 88 keçi) ait kan örneği kullanılmıştır. Çalışmada A. phagocytophilum ve ilişkili suşlar polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), PCR-RFLP ve DNA dizi analizi kullanılarak araştırılmıştır.

Bulgular:

Çalışmada küçük ruminantların %44,93’ünün A. phagocytophilum ve ilişkili suşlar ile enfekte olduğu PCR ile belirlendi. Koyun örneklerindeki enfeksiyon oranı %45,91 (73/159) iken keçi örneklerinde ise %43,18 (38/88) idi. Bu çalışmada 110 örneğin sadece A. phagocytophilum-like 1 ile enfekte olduğu tespit edilirken, bir örnekte ise A. phagocytophilum-like 1 ve like 2 tespit edildi. Koyun ve keçi örneklerinde A. phagocytophilum tespit edilmedi. Tesadüfi olarak seçilen iki örneğin DNA dizi analizi yapıldı ve elde edilen konsensus sekanslar GenBank’a ON598644 ve ON598645 erişim numaraları ile yüklendi. Çalışmada tespit edilen A. phagocytophilum-like 1 izolatları GenBank’ta bulunan A. phagocytophilum-like 1 izolatlarıyla nükleotid benzerliği yönünden karşılaştırıldı ve %99,34-100 oranında benzerlik tespit edildi.

Sonuç:

Bu çalışma, Sivas ilinde A. phagocytophilum-like 1 ve like 2’nin varlığı ile ilgili ilk moleküler bilgiyi sunmaktadır. Koyun ve keçi örneklerinde A. phagocytophilum-like 1’nin yaygın olarak bulunmasına rağmen patojenin klinik semptomları ve vektörleri hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle bu türlerin klinik semptomlarının ve vektör türlerinin belirlenmesi amacıyla daha ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: A. phagocytophilum, A. phagocytophilum-like 1 ve 2, koyun, keçi, Sivas

Tam Metin (İngilizce)