Özgün Araştırma

Silopi’de Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Yaygınlığının İndirekt Floresans Antikor Testi (IFAT) ile Serolojik Olarak Belirlenmesi

10.5152/tpd.2014.3329

  • Abdullah Leblebicier
  • Kader Yıldız

Gönderim Tarihi: 27.08.2013 Kabul Tarihi: 09.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):1-4

Amaç:

Bu çalışmada Silopi’nde yetiştirilen koyunlarda T. gondii seropozitivitesini belirlenmesi amaçlanmıştır

Yöntemler:

Bu amaçla 100 dişi Hamdani koyuna ait kan örnekleri alınmıştır. Serum örnekleri T. gondii spesifik antikor bakımından Indirekt Fluoresan Antikor Testi (IFA) kullanılarak incelenmiştir.

Bulgular:

İncelenen koyunların 97’sinin seropozitif olduğu bulunmuştur (%97). Serum sulandırma basamaklarına göre 1:16 titrede 58 (%59,7), 1:64 titrede 22 (%22,6), 1:128 titrede 16 (%16,4) ve 1:256 titrede 1 (%1) koyunun seropozitif olduğu belirlenmiştir. Seropozitiflik daha önce abort yapan koyunlarda %96 olmuştur. T. gondii seropozitivitesi 2-4 yaşlı koyunlarda %96, 5-10 yaşlı koyunlarda ise %100 oranında bulunmuştur. Yaş grupları ile seropozitiflik arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Silopi’de yetiştirilen koyunlarda T. gondii seropozitivitesinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 1-4)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, koyun, IFAT, Silopi, hamdani