Olgu Sunumu

Safra Kesesi ve İntra/Ekstrahepatik Safra Yollarında Rüptüre Kistik Ekinokokkozisin Radyolojik ve Cerrahi Görüntüleme Bulguları

10.4274/tpd.galenos.2023.65265

  • Saim Türkoğlu
  • Abdurrahman Ekici
  • Leyla Turgut Çoban
  • İlyas Dündar
  • Ozan Okyay
  • Esra Gürbüz

Gönderim Tarihi: 18.12.2021 Kabul Tarihi: 25.07.2023 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):200-203 PMID: 37724371

Kistik ekinokokkozis, endemik bölgelerde hala ciddi komplikasyonlara neden olabilen yaygın bir parazit enfeksiyonudur. İntrabilier rüptür iyi bilinen bir komplikasyondur, ancak safra kesesine rüptür nadirdir. Hastalık kolesistit ve kolanjit ile kendini gösterebilir. Acil serviste çalışan klinisyenler ve radyologlar, kistin klinik ve radyolojik bulguları iyi bildikleri takdirde hastalığın tedavisini çok daha kolay yapacaklardır. Bu yazıda, akut karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran, akut kolesistit şüphesiyle muayene edilen ve hidatik intra/ekstrahepatik safra yolları ve safra kesesi rüptürü tanısı alan 28 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı olgunun klinik bulgularını ve cerrahi görüntülerini (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) sunmak ve literatürle karşılaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, safra kesesi, rüptür, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

Tam Metin (İngilizce)