Özgün Araştırma

Rekkürren Karın Ağrısı Olan Çocuklarda Helicobacter pylori ve Giardiasis Birlikteliği

  • Dost ZEYREK
  • Fadile ZEYREK
  • Alpay CAKMAK
  • Abdurrahim CEKİN

Gönderim Tarihi: 29.06.2007 Kabul Tarihi: 28.09.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):4-7

Rekürren karın ağrılı çocuklarda, Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu ve giardiasis en yaygın iki organik nedendir. Bu çalışmanın amacı rekürren karın ağrısı olan çocuklarda Helicobacter pylori ve giardiasis birlikteliğinin sıklığını göstermektir. Çalışmaya 98 semptomatik ve 88 sağlıklı kontrol olgu alındı. Hastalardan elde edilen serumda anti- H.pylori-spesifik IgG antikorları ELISA yöntemi ile araştırıldı. H.pylori için dışkı örneklerinin analizi H. pylori stool antigen (HpSA) enzyme immunoassay yöntemi ile bakıldı. Giardia için dışkı örneklerinin incelenmesi salin-lugol ve formalin-etil-asetat sedimantasyon metodu ile yapıldı. H. pylori hastalarının 40 (%49)’ında, kontrol olgularının da 40 (%45,5)’ında saptandı. G. intestinalis hastaların 30 (%30,6)’unda, kontrol olgularının 18 (%20,4)’inde saptandı. İki grup arasında H. pylori (p=0,6) ve giardiasis (p=0,4) sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Fakat H. pylori ve giardiasis birlikteliği, hastalarda %22,4 olarak bulunurken kontrol grubunda %6,8 olarak bulundu ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0,002). Bu bulgu rekürren abdominal ağrılı çocuklarda H. pylori ve giardiasis birlikteliğinin etyolojide rol oynayabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekürren karın ağrısı, giardiasis, H. pylori infeksiyonu