Özgün Araştırma

Iran’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı

10.5152/tpd.2013.24

  • Mehdi Azami
  • Mojtaba Anvarinejad
  • Behrouz Ezatpour
  • Masoud Alirezaei

Gönderim Tarihi: 22.01.2013 Kabul Tarihi: 30.04.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):102-106

Amaç:

Hidatik kist veya kistik ekinokokkoz (KE) dünyada ve özellikle İran’da önemli bir medikal ve veterinerlik problemidir. Evcil ara konaklar insanlardaki hastalığın ana rezervuarıdır. Bu çalışmanın amacı İran’ın merkezi bölgesi olan İsfahan’da kesimlik hayvanlarda hidatik kist prevalansını belirlemekti.

Yöntemler:

10 Mayıs 2009 ile 10 Mayıs 2010 arasında yapılan bu kesitsel çalışmada toplam 196325 hayvan (89651 koyun, 93050 keçi, 9112 sığır ve 4512 buzağı) makroskopik olarak hidatik kist açısından incelendi.

Bulgular:

Koyun, keçi, sığır ve buzağılardaki KE prevalans hızı sırasıyla %16.4, %3.1, %6.5 ve %8.2 idi. Tüm olgularda dişi sığır ve koyunlardaki prevalans erkeklerdekine göre daha yüksekti (P<0.001). Hidatidoz için anlamlı mevsimsel patern sadece koyunlarda mevcuttu (P<0.001) ve en yüksek kist prevalansı sonbahar ve kış mevsimlerinde görüldü. Kistlerin fertilitesi akciğerlere göre (%47.9) koyun karaciğerinde (%77) daha yüksekti ancak sığırların akciğerlerinde daha yüksekti (%44). Hastalıklı vakaların çoğu koyunların akciğerinde görüldü (%27.1).

Sonuç:

Bu bölgede E. granulosus için en önemli ara konağın koyunlar olduğu görülmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 102-6)

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, kesimlik hayvanlar, prevalans