Olgu Sunumu

Radyolojik Olarak Tanı Konulan Pediatrik Fasciola hepatica Olgusu

10.5152/tpd.2011.29

  • Uğur Deveci
  • Tülin Öztürk
  • Cemal Üstün

Gönderim Tarihi: 11.02.2011 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):117-119

Fasciola hepatica daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen bir paraziter hastalıktır. Polikliniğe iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı ve toprak yeme yakınmalarıyla başvuran dokuz yaşındaki erkek çocuk parazitoz ön tanısıyla yatırıldı. Fizik muayene bulguları normal olan hastada anemi ve belirgin eozinofili saptandı. Batın ultrasonografide karaciğerde F. hepatica ile uyumlu bulgular gözlendi. Kanda F. hepatica serolojisi pozitif saptandı. Daha sonra yapılan batın bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde F. hepatica ile uyumlu bulgular saptandı. Tedavide triklabendazol 10 mg/kg tek doz verildi. Bir ay sonra ikinci triklabendazol dozu verildi. Tedaviden sonra klinik ve laboratuvar olarak tam düzelme görüldü. Karın ağrısı, iştahsızlık ve toprak yeme alışkanlığıyla başvuran olgularda sistemik paraziter hastalıklar da düşünülmelidir. Sistemik paraziter hastalıkların tanısında serolojik testlere ek olarak radyolojik tekniklerin de kullanılması yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, paraziter hastalıklar, radyoloji