Özgün Araştırma

Primer Yumuşak Doku Yerleşimli Kist Hidatik

10.4274/tpd.galenos.2021.03511

  • Mehmet Patmano
  • Durmuş Ali Çetin
  • Tufan Gümüş
  • Gülçin Patmano
  • Ali Erkan Yenigül

Gönderim Tarihi: 29.08.2021 Kabul Tarihi: 29.10.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):145-149 PMID: 35604194

Amaç:

Kist hidatik hastalığı, başta karaciğer ve akciğer olmak üzere birçok organda kistlerle karşımıza çıkan, Echinococcus granülosus kaynaklı helmintik bir enfeksiyondur. Yumuşak doku ve kas içi kist hidatik, endemik ülkelerde bile nadirdir. Deri altı ve kas içi kist hidatikleri yumuşak doku tümörlerinden ayırt etmek zordur. Bu çalışmada, kist hidatik hastalığının endemik olduğu bölgemizde karaciğer ve akciğer kist hidatik öyküsü olmayan primer yumuşak doku yerleşimli kist hidatik olgularının klinik özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Eylül 2018 ile Aralık 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinikleri’ne deri altında ve yumuşak dokuda ele gelen kitle, ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran olgular değerlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası kist hidatik ön tanısıyla ameliyata alınan ve patoloji sonucu kist hidatik olarak raporlanan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Sekiz hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 39,75±14,80 idi. Lezyon yerleşim yerlerinin 1 (%12,5) hastada boyunda, 1 hastada sağ klavikula altında, 1 hastada karın duvarı sağ üst kadranda, 2 hastada sırtta vertebra lateralinde, 2 hastada gluteusda ve 1 hastada uylukta olduğu görülmüştür. Görüntüleme yöntemi olarak ise, 7 hastaya (%87,5) ultrasonografi yapıldığı, 1 hastaya (%12,5) toraks bigisayarlı tomografi çekildiği ve 2 hastaya da (%25) manyetik rezonans görüntüleme yapıldığı saptanmıştır.

Sonuç:

Kist hidatik, ülkemiz gibi endemik olan bölgelerde yumuşak doku kitlesi olan hastalarda akılda tutulmalıdır. Tedavide kist total olarak eksize edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granülosus, kist hidatik, yumuşak doku kitlesi

Tam Metin (İngilizce)