Olgu Sunumu

Primer Subkutan Kist Hidatik : İki Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2013.49

  • Serden Ay
  • Ahmet Okuş
  • Recep Demirgül
  • Mehmet Ali Eryılmaz
  • Arif Atay

Gönderim Tarihi: 30.11.2012 Kabul Tarihi: 11.04.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):219-221

Kist hidatiğin subkutan yerleşimi oldukça nadirdir ve literatürde olgu sunumları şeklinde yer almaktadır. Bu olguların çoğunda başka bir odak olmaması ve serolojinin negatif olması diğer dikkat çekici bir durumdur. Bu çalışmada biri yüzde (53 yaşında bayan) diğeri ise sırtta (37 yaşında bayan) subkutan yerleşimli iki primer kist hidatik olgusu literatür gözden geçirilerek irdelenmiştir. Her iki olguda da başka bir odak tespit edilmemiştir ve kist hidatik serolojisi negatiftir. Atipik lokalizasyonlu kist hidatiklerde seroloji genelde negatif olmaktadır. Bizim sunduğumuz olgularda ve literatürdeki olgu sunumları incelendiğinde serolojinin çoğu olguda negatif olduğu gözlenmektedir. Diğer taraftan atipik lokalizasyondaki kist hidatiklerde vücudun diğer taraflarında genelde kist hidatik tespit edilmemektedir. Bu iki olgu ve literatürdeki olgular irdelendiğinde kist hidatiğin bilinenden daha hızlı büyüdüğü söylenebilir. Atipik lokalizasyonlu kist hidatiklerde genelde başka bir odağın (karaciğer ve akciğer) olmaması ve serolojinin negatif olması dikkat çekicidir. Bu da hastalığın etyopatogenezinin halen tam aydınlatılamadığını göstermektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 219-21)

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, subkutan doku, Echinococcus granulosus