Özgün Araştırma

Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum’un Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genlerinin Nükleotid Düzeyinde Karşılaştırmalı Analizi

  • Ekrem AKBULUT
  • Venhar ÇELİK
  • Dilek TURGUT BALIK

Gönderim Tarihi: 07.02.2005 Kabul Tarihi: 14.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):149-153

Bu çalışmada Plasmodium vivax’ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin nükleotid dizisi diğer bir sıtma paraziti olan Plasmodium falciparum’un aynı enzimini kodlayan genin nükleotid dizisi ile karşılaştırılmıştır. İki dizi arasındaki benzerlik %74,8’ dir. Plasmodium vivax laktat dehidrogenazının % GC değeri (%46,6) Plasmodium falciparum laktat dehidrogenazından (%33) daha yüksektir. Plasmodial laktat dehidrogenazdaki 5 amino asit insersiyonuna karşılık gelen nükleotid dizisi aynı zamanda Plasmodium vivax’da da mevcuttur. Bu bölge Plasmodium falciparum’da olduğu gibi yeni antimalarial tasarımında hedef olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Laktat dehidrogenaz, antimalarial, gen klonlama, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum