Özgün Araştırma

Plasmodium falciparum ve Plasmodium ovale’nin Etken Olduğu İmporte Bir Miks Sıtma Olgusu

  • Songül BAYRAM DELİBAŞ
  • Çiler AKISÜ
  • Ümit AKSOY
  • Soykan ÖZKOÇ
  • Bülent SARI
  • Dilek TEKİŞ
  • Kadir BİBEROĞLU

Gönderim Tarihi: 25.11.2004 Kabul Tarihi: 11.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):63-67

Plasmodium türlerinin neden olduğu sıtma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemini koruyan paraziter bir hastalıktır. Günümüzde ülkemiz kaynaklı sıtma olguları P. vivax türüne ait olup, bu tür dışında kalan sıtma olguları importe vakalar olarak değerlendirilmektedir. Bu makalede Kamerun’ a yaptığı bir iş seyahati sonrasında sıtmaya özel klinik bulguların gözlendiği bir sıtma olgusu değerlendirildi. Hastanın başlıca klinik bulguları üşüme, titreme ve yüksek ateş idi. Periferik kandan hazırlanan ince yayma ve kalın damla kan preparatlarının incelenmesi sonucunda %20 Plasmodium parazitemisi saptandı ve olgu P. falciparum ve P. ovale miks enfeksiyonu olarak değerlendirildi. Ayrıca OptiMAL Malaria Rapid Test sonuçları ile P. falciparum tanısı ve P. falciparum dışı bir türün de enfeksiyona eşlik ettiği doğrulandı. Hastaya kinin ve doksisiklin tedavisine ilaveten P. ovale hipnozoitlerine karşı primakin tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası belirgin bir şekilde klinik iyileşme gözlenen hastanın yapılan kontrol kan yaymasında parazite rastlanmadı. Bu vaka sunumu ile sıtmanın endemik olduğu bölgelere yapılan seyahatler sonrası oluşan ateşli hastalıkların ayırıcı tanısında sıtmanın da düşünülmesinin gerektiğini ve seyahat öncesinde sıtma profilaksisinin uygulanmasının önemli olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: P. falciparum, P. ovale, sıtma