Özgün Araştırma

Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar

10.5152/tpd.2016.4872

  • Gencay Taşkın Taşçı
  • Aysel İtik Ekinci
  • Mükremin Özkan Arslan

Gönderim Tarihi: 26.05.2016 Kabul Tarihi: 08.11.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):185-189

Amaç:

Çalışmada, Trichostrongylid nematod görülme oranının ve yumurta atılım durumunun periparturient dönem dışı (PPDD) ile periparturient dönemdeki (PPD) gebe ineklerde karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır

Yöntemler:

Hayvan materyalini Kars ve çevresindeki 10 adet sığır işletmesindeki PPDD ile PPD’deki gebe inekler oluşturmuştur. Dışkı örnekleri, PPDD’ndaki 125 adet gebe inekten Kasım 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında ve bu hayvanların periparturient döneme girdiği Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında rektumdan alınmıştır. Dışkı örnekleri santrifüj flotasyon yöntemi ile Trichostrongylid nematod yumurtası yönünden incelenmiştir. McMaster yöntemi ile gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir.

Bulgular:

Çalışmada 10 adet süt sığırı işletmesinin 7’sinde (%70) Trichostrongylid nematod yumurtası saptanmıştır. Trichostrongylid nematod prevalansı; PPDD’ndaki ineklerde %16,8 (21/125), PPD’deki ineklerde ise %27.2 (34/125) oranında bulunmuştur. PPDD’nda pozitif bulunan 21 örneğin 19’u (%90,5) PPD’de de Trichostrongylid nematod yönünden pozitif bulunmuştur. Ayrıca PPDD’nda negatif bulunan 15 örnekte PPD’de Trichostrongylid yumurtasına rastlanmıştır. Periparturient dönemdeki ineklerde dışkı ile atılan Trichostrongylid yumurta sayısı (toplam: 4350; ort: 34,8; n:125) PPDD’na (toplam: 1250; ort: 10; n:125) göre daha fazla bulunmuştur.

Sonuç:

Periparturient dönemdeki ineklerin dışkıları ile daha fazla Trichostrongylid nematod yumurtası attıkları ve bu durumun da bulaşmada önemli rol oynadığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichostrongylid nematod, periparturient dönem, inek, Kars