Özgün Araştırma

Pediculosis capitis Tedavisinde Başarısız Olan Ailelerin Deneyimledikleri Güçlükler: Annelerin Perspektifinden

10.5152/tpd.2012.20

  • Özlem Özkan
  • Aysun Şikar-Aktürk
  • Kader Mert
  • Nilgün Bilen
  • Kosta Y. Mumcuoğlu

Gönderim Tarihi: 14.12.2011 Kabul Tarihi: 21.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):82-86

Amaç:

Bu çalışma, Pediculosis capitis tedavisinde başarısız olan ilköğretim çocukları ve ailelerinin annelerinin perspektifinden karşı karşıya kaldıkları psikolojik ve sosyal güçlükleri belirlemeyi amaçlamıştır.

Yöntemler:

Tanımlayıcı çalışmanın örneğini, Kocaeli ilindeki bir ilköğretim okulunda okuyan çocukların (n=19) anneleri (n=14) oluşturdu. Bu çocuklar ve ailesi pedikulus capitis tedavisinde başarısız olup, saçlı derilerinde baş biti ve/veya sirkesi olanlardır. Veriler kalitatif veri toplama tekniklerinden bireysel derinlemesine görüşme tekniğine dayalı olarak yarı yapılandırılmış bir soru formuyla annelerden toplandı.

Bulgular:

Tedavi sürecinde çocuklar ve ailesi yedi sosyal güçlük deneyimledi. Bunlar; annelerin aile üyelerinden hiçbir destek alamaması, çocukların sözel ve fiziksel şiddete maruz kalması, ailenin ve çocukların etiketlenmeye bağlı dışlanması, çocukların tedaviyi kabul etmemesi, sirkelerin temizlenmesinde zorlanılması, ilacın temin edilememesi ve evin fiziki koşullarının uygun olmaması idi. Psikolojik güçlükler ile ilgili ise sekiz tema bulundu. Bunlar; üzüntü, tedirginlik, utanma/mahcubiyet, suçluluk, bıkkınlık, iğrenme, aşağılanma ve umutsuzluk idi.

Sonuç:

Bu çalışmada, Pediculosis capitis tedavisinde başarısız olan çocuklar ve anneleri çok sayıda sosyal ve psikolojik güçlüklerle karşılaştığı saptanmıştır. Farklı sosyoekonomik düzeydeki çocuklar ve ailelerinin baş biti ile yönetimi ile ilgili karşılaştıkları güçlükleri belirmeye yönelik daha kapsamlı çalışmalar yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Baş biti, Pediculus humanus capitis, güçlük, anne perspektifi, okul çocuğu