Özgün Araştırma

Pandemi Sürecinde Yurt Dışı Seyahat Öyküsü Olup Türkiye’ye Dönen İnsanlarda İntestinal ve Kan Parazitlerinin Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2021.02886

 • Abdurrahman Ekici
 • Esra Gürbüz
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Ahmed Galip Halidi
 • Nuriz Ödemiş
 • Sinan Karakuş
 • Şehriban Yürektürk
 • Mutalip Çiçek
 • Hasan Yılmaz

Gönderim Tarihi: 22.06.2021 Kabul Tarihi: 20.12.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):108-113 PMID: 35604187

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi sürecinde yurt dışı seyahat öyküsü olup Türkiye’ye dönen insanlarda intestinal ve kan parazitlerinin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Çalışmaya pandemi sürecinde yurt dışı seyahati olup Türkiye’ye dönen insanlardan gastrointestinal sistem ve/veya ateş şikayeti olan 104 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan kan ve dışkı örnekleri alınarak paraziter etkenler araştırılmıştır. Ayrıca hematüri veya dizüri şikayeti olan hastalardan schistosomiasis şüphesiyle idrar örnekleri alınmıştır. Dışkı örneklerinin incelenmesinde direkt mikroskobik bakı, Crypto-Giardia immünokromatografik test ve ELISA yöntemleri kullanılmıştır. Kan örnekleri, Plasmodium türlerini saptamak amacıyla, hem hızlı tanı testi hem de kalın damla ve ince yayma preparatlar hazırlanarak incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 104 hastanın 38’inde (%38,5) bir ya da birden fazla parazit türü saptanmıştır. İran’a seyahat eden 50 hastanın 16’sında (%32), Kuzey Irak’a seyahat eden 48 hastanın 16’sında (%33,3) intestinal parazitler saptanırken, kan parazitlerine rastlanmamıştır. Sudan’a seyahat öyküsü olan 5 hastanın tümünde Schistosoma mansoni saptanmıştır. Afrika kıtası seyahati olan bir hastada ise Plasmodium falciparum saptanmıştır.

Sonuç:

Afrika ülkelerine seyahatlerde sıtma ve schistosomiasis gibi paraziter hastalıklardan korunmak için önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Kuzey Irak ve İran gibi Türkiye’ye komşu ülkelere seyahatlerde ise intestinal paraziter hastalıklardan korunmak için hijyene dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yurt dışı seyahati planlayan kişilerin, gideceği ülkenin endemik paraziter hastalıkları hakkında bilgi sahibi olması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal ve kan parazitleri, Plasmodium falciparum, Schistosomiasis, Schistosoma mansoni

Tam Metin (İngilizce)